Vedtægter for Lokalråd Ribe Midt

 

§ 1. Navn og virke.

Stk.1. Lokalrådets navn er: Lokalråd Ribe Midt.

Stk. 2. Lokalrådet repræsenterer bolig-, beboer- og grundejer foreninger i lokalområdet Ribe Midt.
Lokalrådet fører en medlemsfortegnelse, og for at blive orienteret af lokalrådet skal de enkelte foreninger oplyse foreningens navn, kontaktperson og e-mail til sekretær/formand.

 

§ 2. Geografisk afgrænsning.

Geografisk dækker lokalområdet Ribe Midt boligområderne (se evt. oversigtskort):

 • Nørremarken/Klostermarken
 • Lundgårdsvej området (herunder Nørrelundparken og Jernkærvej)
 • Tange kvarteret
 • Ribe bykerne
 • Lustrup-Damhus området

 

§ 3. Formål.

Det er Lokalrådets formål:

 • at være bindeled mellem Ribe Midt og Esbjerg Kommune.
 • at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold at fremme lokalområdets udvikling
 • at varetage Ribe Midts interesser i samarbejde med overordnede myndigheder, - eksempelvis det årlige møde med Esbjerg kommunes økonomiudvalg.

Lokalrådet er partipolitisk neutralt.

 

§ 4. Lokalrådets sammensætning.

Stk. 1. Lokalrådet består af 9 medlemmer, som vælges af de i § 2 nævnte boligområder efter følgende fordeling:

 • 3 medlemmer fra Nørremarken/Klostermarken
 • 1 medlem fra Lundgårdsvej området (herunder Nørrelundparken og Jernkærvej)
 • 2 medlem fra Tange kvarteret
 • 2 medlemmer fra Ribe Bykerne
 • 1 medlem fra Lustrup-Damhus området
 • De enkelte områder er selvsupplerende.

Stk. 2. I maj vælger de enkelte boligområder repræsentant(er) til Lokalrådet for det/de kommende år.
De enkelte boligområder vælger selv hvordan og for hvilken periode deres repræsentanter vælges.

Stk. 3. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på et møde i maj indkaldt af den afgående formand.
Bestyrelsens sammensætning offentliggøres gennem medierne og meddeles Esbjerg Kommune.

 

§ 5. Borgermøde.

Stk. 1. Lokalrådet indkalder til offentligt borgermøde for boligområderne.
Mødets dagsorden er:

 • Aktuelt tema
 • Lokalrådets beretning
 • Åben dialog

Borgermødet skal annonceres i den lokale presse 14 dage forud for Borgermødet.

Stk. 2 Når Lokalrådet finder, at det har af interesse for borgere i Ribe Midt afholder/indkalder lokalrådet til møder om aktuelle emner.

 

§ 6. Forretningsorden.

Stk. 1. Lokalrådet arbejder i møder og fastlægger selv sin forretningsorden.
Der føres beslutningsprotokol.

Stk. 2. Formanden er mødeansvarlig og tegner Lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt.

Stk. 3. Lokalrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af rådet er til stede, heraf enten formand eller næstformand.
Beslutninger, herunder indstillinger/anbefalinger overfor Esbjerg Kommune, skal være truffet i enighed - undtagelsesvis ved simpelt stemmeflertal, hvor antal stemmer for/imod og hvem angives med evt. bemærkninger.

Stk. 4. Lokalrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsudvalg, der refererer til Lokalrådet.

 

§ 7. Økonomi.

Lokalrådets økonomi udgøres af Esbjerg Kommunes tilskud til Lokalrådets arbejde.
Der opkræves ikke kontingent for et medlemskab
Der føres regnskab over Lokalrådets midler.
Regnskabet følger kalenderåret.
Regnskabet forelægges Lokalrådet ved første møde efter regnskabsafslutningen.
Kassereren indsender regnskabet til Esbjerg kommune for orientering og godkendelse.
Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.

 

§ 8. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan foreslås i forbindelse med det konstituerende Lokalråds møde i maj.

Stk. 2. Forslag til ændringer skal herefter forelægges alle bolig-, beboer- og grundejerforeningerne i § 1. Stk.2 til udtalelse i mindst 4 uger.

Stk. 3. Vedtægtsændringer vedtages på et fællesmøde hvor mindst 3/4 af de fremmødte foreninger i §1. Stk. 2, stemmer for ændringerne - hver forening har én stemme.
De ændrede vedtægter tilsendes herefter Esbjerg Kommune.

 

Ovenstående er vedtaget på et fællesmøde med repræsentanter for
bolig-, beboer- og grundejer- foreninger i lokalområdet Ribe Midt den 21. april 2008.

 

BS Webdesign